Vuosikokous

Tältä sivulta löydät ajantasaisimman tiedon vuosikokouksista. Piirin varsinaiset kokoukset ovat vuosittain kevät- ja syyskokous.

Syyskokous 2021

Piirin syyskokous pidettiin sunnuntaina 31.10.2021 Nurmeksessa Hyvärilän nuoriso- ja matkailukeskuksessa.

Tiedote syyskokouksesta

Kevätkokous 2022

Piirin kevätkokous järjestetään sunnuntaina 24.4.2022 Kuopiossa. Kokouskutsu julkaistaan Liplatuksessa 1-2022 ja se lähetetään sähköpostitse lippukuntien johtokolmikoille viimeistään kaksi viikkoa ennen kokousta. Kokousmateriaali lisätään piirin nettisivuille viimeistään perjantaina 8.4.2022.

KEVÄTKOKOUS 24.4.2022

Tulossa

Tulossa

Partiopiirin johtaminen

18.09.2015 Voimassaolevat säännöt


NIMI, KOTIPAIKKA JA KIELI
Yhdistyksen nimi on Järvi-Suomen Partiolaiset ry.
Sen kotipaikka on Kuopio ja kielenä suomi. Yhdistys voi käyttää toiminnassaan myös ruotsin kieltä. Näissä säännöissä käytetään
yhdistyksestä nimeä piiri.

Piirin toiminta-alueen määrää Suomen Partiolaiset - Finlands Scouter ry:n partioneuvosto.


TARKOITUS JA TOIMINTA
Piirin tarkoituksena on edistää toiminta-alueensa partiolaisten myönteistä kokonaiskehitystä. Se pyrkii kasvattamaan terveitä, sosiaalisen
vastuunsa tuntevia yksilöitä. Tähän sisältyy myös yksilöiden valmiuksien kehittäminen siten, että he pystyvät luovasti toimimaan
yhteiskunnassa.

Piiri toimii Suomen Partiolaiset - Finlands Scouter ry:n jäsenjärjestönä ja pyrkii toteuttamaan tarkoitustaan partiokasvatuksen muodoin,
joihin kuuluvat kansainvälinen-, kulttuuri-, raittius-, uskonnollinen- ja yhteiskunnallinen kasvatus ja joita toteutetaan johtajakoulutuksessa,
kokouksissa, kursseilla, leireillä, retkillä ja ikäkausittain toteutetussa partio-ohjelmassa.

Piirin harjoittamassa uskonnollisessa kasvatuksessa noudatetaan Suomen evankelis-luterilaisen kirkon ja Suomen ortodoksisen kirkon
tunnustusta ja muuta uskontoa tunnustaville partiolaisille varataan mahdollisuus saada oman tunnustuksensa mukaista kasvatusta.

Piiri on puoluepoliittisesti sitoutumaton.

Piiri voi harjoittaa julkaisutoimintaa.


JÄSENET
Piirin jäseniä ovat varsinaiset jäsenet, joita ovat piirin hallituksen hyväksymät rekisteröidyt partiolippukunnat.

Varsinaisten jäsenten lisäksi piirillä voi olla B-jäseniä, joita ovat piirin hallituksen hyväksymät piirin toiminta-alueella toimivat rekisteröidyt
partiolaisten muodostamat ja muutenkin partioaatetta edistävät yhdistykset.

Piirin kannattajajäseneksi piirin hallitus voi hyväksyä sekä yksityisiä henkilöitä että oikeuskelpoisia yhteisöjä.

Piirin kokous voi piirin hallituksen esityksestä kutsua kunniajäseniksi henkilöitä, jotka ovat erityisen ansiokkaasti toimineet piirin hyväksi.
Piirillä voi olla myös suoria henkilöjäseniä.

Jäsenen erottaminen
Piiristä erottamisesta ja eronneeksi katsomisesta noudatetaan, mitä yhdistyslaissa on säädetty, seuraavasti: piiri voi katsoa jäsenen
eronneeksi piiristä, jos jäsen on jättänyt jäsenmaksunsa siten maksamatta, että hän ei ole maksanut sitä kalenterivuoden loppuun
mennessä.
Jos piirin tietoon ei ole tullut, että jäsenenä oleva partiolippukunta olisi toiminut kolmen peräkkäisen kalenterivuoden aikana, se voidaan
erottaa sen jälkeen kun lippukunnalle on lähetetty piirin tiedossa olevalla osoitteella pyyntö selvityksen antamiseen asiasta, eikä se ole
vastannut selvityspyyntöön kolmen kuukauden ajassa.

Jäsenen erottamista ja eronneeksi katsomisesta päättää piirin hallitus.
Erotetulla jäsenellä on oikeus kirjallisesti valittaa erottamisesta kolmen kuukauden kuluessa erottamispäätöksen tiedoksi saatuaan
seuraavaan piirin syys- tai kevätkokoukseen.


PIIRIN KOKOUKSET JA NIIDEN TEHTÄVÄT
Piirin asioista päättää piirin kokous. Piirin varsinaiset kokoukset ovat vuosittain kevät- ja syyskokous. Kevätkokous pidetään maalis-huhtikuun
aikana ja syyskokous syys-joulukuun aikana. Ylimääräinen kokous on kutsuttava koolle jos piirin kokous niin päättää, jos vähintään 1/10 piirin äänivaltaisista jäsenistä sitä hallitukselta pyytää erityisesti ilmoitettua asiaa varten tai jos hallitus pitää sitä tarpeellisena. Piirin kokouksissa on rekisteröidyillä partiolippukunnilla yksi ääni jäsenyhdistyksen jokaista alkavaa 50 kokousta edeltävän heinäkuun viimeisenä päivänä jäsenrekisterissä kirjattuna ollutta jäsenmaksunsa maksanutta jäsentään kohden.

Rekisteröidyt partiolippukunnat valitsevat piirin kokouksiin äänivaltaa käyttävät edustajansa ja heille varaedustajia korkeintaan vuodeksi
kerrallaan. Sama edustaja voi käyttää enintään kolme ääntä ja hän voi edustaa korkeintaan kahta partiolippukuntaa. Edustaja ei voi
valtuuttaa toista henkilöä tilalleen.

Piirin suorilla henkilöjäsenillä ei ole äänioikeutta piirin kokouksissa.

Kutsu piirin kokouksiin on toimitettava jäsenille kirjallisesti tai julkaistava se jäsenille menevässä jäsenlehdessä vähintään kaksi (2) viikkoa
ennen kokousta. Mikäli se ei ole mahdollista, kutsu on julkaistava piirin toiminta-alueella ilmestyvässä sanomalehdessä edellä mainitussa
ajassa. Kutsussa on mainittava esille tulevat asiat.

Piirin kokouksissa on B-jäsenillä, kannattajajäsenillä ja kunniajäsenillä läsnäolo- ja puheoikeus, mutta ei äänioikeutta.

Kokouksessa käsiteltäviksi halutut ehdotukset on toimitettava hallitukselle, kevätkokoukseen 15.1. syyskokoukseen 15.8. mennessä
huomioon ottaen yhdistyslain 24 §:n määräykset.

Kevätkokouksen tehtävänä on
1. Valita kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri.
2. Todeta kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
3. Valita kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.
4. Valita kaksi ääntenlaskijaa.
5. Vahvistaa vuosikertomus ja tilinpäätös sekä päättää vastuuvapauden myöntämisestä piirin hallitukselle ja muille tilivelvollisille.
6. Päättää seuraavan vuoden jäsenmaksusta
7. Valita edustajat Suomen Partiolaiset Finlan ds Scouter ry:n seuraaviin kokouksiin.
8. Käsitellä hallituksen ja jäsenten esittämät, kokouskutsussa mainitut asiat.

Syyskokouksen tehtävänä on
1. Valita kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri.
2. Todeta kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
3. Valita kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.
4. Valita kaksi ääntenlaskijaa.
5. Hyväksyä toimintasuunnitelma seuraavaa toimintakautta varten.
6. Hyväksyä talousarvio seuraavaa toimintakautta varten.
7. Vahvistaa hallituksen jäsenten lukumäärä seuraavaksi toimikaudeksi.
8. Valita erovuoroisen hallituksen puheenjohtajan tilalle puheenjohtaja
9. Valita erovuoroisen hallituksen varapuheenjohtajan tilalle varapuheenjohtaja
10. Valita erovuoroisten hallituksen jäsenten tilalle hallituksen jäsenet
11. Valita tilintarkastajaksi HTM- tai KHT-yhteisö, joka valitsee keskuudestaan vastuuhenkilön.
12. Valita edustajat Suomen Partiolaiset - Finlands Scouter ry:n seuraaviin kokouksiin
13. Valita piirin edustajat Partioneuvoston jäseniksi
14. Käsitellä piirin hallituksen ja jäsenten esittämät, kokouskutsussa mainitut asiat.

Piirin kokouksissa asiakysymyksissä päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan, päätökseksi tulee se mielipide, jota kokouksen puheenjohtaja ilmoittaa kannattavansa.

Hallituksen puheenjohtajan, hallituksen varapuheenjohtajan ja hallituksen jäsenen vaalissa on saatava yli puolet annetuista äänistä tullakseen valituksi. Ellei kukaan ehdokkaista saa yli puolta annetuista äänistä, suoritetaan toinen äänestys kahden eniten ääniä saaneen ehdokkaan välillä. Mikäli äänet menevät tasan äänestyksessä, vaali ratkaistaan arvalla.

Asiakysymyksistä päätettäessä voidaan käyttää avointa lippuäänestystä, mutta äänestys suoritetaan suljetuin lipuin, milloin vähintään kaksi (2) äänivaltaista edustajaa sitä pyytää. Henkilövaalit suoritetaan aina suljetulla lippuäänestyksellä.


PIIRIN HALLITUS JA SEN TEHTÄVÄT
Piirin hallituksen muodostavat hallituksen puheenjohtaja, joka toimii piirinjohtajana ja varapuheenjohtaja, joka toimii piirin varajohtajana
sekä vähintään viisi ja enintään 7 muuta jäsentä. Hallituksen jäsenten tarkemmat tehtävät määritellään toimintaohjesäännössä.
Hallituksen jäsenet valitaan kahdeksi kalenterivuodeksi kerrallaan siten, että erovuorossa on joka toinen vuosi puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja puolet hallituksen muista jäsenistä.

Puheenjohtajan, varapuheenjohtajan tai hallituksen muun jäsenen tehtävään voidaan valita yhtäjaksoisesti enintään kolmeksi kaksivuotiseksi toimikaudeksi.

Hallitus on päätösvaltainen jos hallituksen puheenjohtajan tai  varapuheenjohtajan lisäksi vähintään puolet muista jäsenistä on paikalla.

Hallituksen tehtävänä on
1. Ohjata ja valvoa piirin toimintaa.
2. Edustaa piiriä.
3. Huolehtia piirin kokousten koollekutsumisesta.
4. Huolehtia piirin kokousten päätösten täytäntöönpanosta.
5. Ratkaista jäseneksi liittymisanomukset ja pitää jäsenluetteloa.
6. Vastata piirin talouden ja omaisuuden hoidosta.
7. Vahvistaa 8 §:ssä mainitut ohjesäännöt.
8. Ottaa piirille tarpeellisiksi katsomansa toimihenkilöt.
9. Valita yhdistyksen edustajat muiden yhdistysten kokouksiin


PIIRINJOHTAJA JA PIIRIN VARAJOHTAJA
Piirinjohtajan tehtävänä on
1. Kutsua piirin hallituksen kokoukset koolle.
2. Johtaa puhetta piirin hallituksen kokouksissa.
3. Edustaa piiriä hallituksen toimeksiannon mukaisesti. Piirin varajohtajan tehtävät sisältyvät toimintaohjesääntöön.


TOIMIHENKILÖT
Käytännön asioiden hoitoa varten piirillä voi olla toimisto sekä tarpeellinen henkilöstö.


TOIMINTAOHJESÄÄNTÖ
Piirin henkilöstön työsuhteisiin liittyvät oikeudet ja velvollisuudet sekä hallituksen jäsenten tarkemmat tehtävät ja toiminta määritellään
toimintaohjesäännössä. Toimintaohjesäännön vahvistaa hallitus, joka voi vahvistaa myös muita tarpeellisia toimintaansa liittyviä
ohjesääntöjä.


JÄSENMAKSU
Piirille perittävästä seuraavan vuoden jäsenmaksusta päättää piirin kevätkokous.
Jäsenmaksu voi olla erisuuruinen varsinaisille jäsenille ja muille jäsenryhmille samoin kuin kannatusjäsenenä olevalle yksityishenkilölle tai
yhteisölle.
Varsinaisten jäsenten jäsenmaksun suuruus määräytyy jäsenyhdistyksessä mukana olevien partiolaisten määrän mukaisesti, siten kuin piirin  kevätkokous on päättänyt jäsenmaksun suuruudesta jäsenyhdistyksen partiolaista kohden. Piirin kokous voi määrätä alemman jäsenmaksun samasta perheestä oleville muille partiolaisille. Kunniajäsen on vapaa jäsenmaksusta.
Piirin suorien henkilöjäsenten jäsenmaksu määräytyy samalla tavoin kuin varsinaisten jäsenten jäsen maksu.
Piirihallitus voi vapauttaa jäsenen piirin jäsenmaksusta sosiaalisilla tai taloudellisilla perusteilla.

10§
TILIKAUSI
Piirin toiminta- ja tilikausi on kalenterivuosi. Tilit on jätettävä tilintarkastajille viimeistään kuukautta ennen kevätkokousta. Tilintarkastajien on annettava lausuntonsa hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta.

11§
TALOUS
Piirillä on oikeus omistaa kiinteistöjä ja irtainta omaisuutta, ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja sekä kerätä varoja toimintaansa varten.

12§
NIMEN KIRJOITTAMINEN
Piirin nimen kirjoittavat piirinjohtaja ja piirin varajohtaja molemmat yhdessä tai jompikumpi yhdessä hallituksen erikseen määräämän hallituksen jäsenen tai toimihenkilön kanssa.

13§
SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN
Näihin sääntöihin voidaan tehdä muutoksia piirin kokouksissa jos 2/3 äänestyksessä annetuista äänistä sitä kannattaa.

14§
PIIRIN PURKAMINEN
Piiri purkautuu jos sitä koskeva päätös on tehty kahdessa perättäisessä ainakin kuukauden väliajoin pidetyssä piirin kokouksessa ja vähintään 2/3 äänestyksessä annetuista äänistä on purkamista kannattanut tai yhdessä kokouksessa jos purkamista on kannattanut 5/6 äänestyksessä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava, että käsiteltäväksi tulee piirin purkaminen.

Jos piiri purkautuu, luovutetaan sen varat piirin päämäärien mukaiseen toimintaan jälkimmäisen purkamisesta päättäneen kokouksen
päätöksen mukaisesti.

© Patentti- ja rekisterihallitus. Tämä tietokanta päivitetty 11.04.2019 13:05

Mallit ja oppaat

Järvi-Suomen Partiolaisten toimintaohjesääntö.

Järvi-Suomen Partiolaisten muistamis- ja palkitsemisohje.

Järvi-Suomen Partiolaisten liputusohje.

Järvi-Suomen Partiolaisten ansiomerkkisäännöt löytyvät ansiomerkit-sivulta.

Toiminnan ja talouden suunnitteleminen

Tapahtumakalenteri

Piirin syyskokouksen hyväksymä tapahtumakalenteri ei päivity vuoden aikana.

Tapahtumakalenteri 2022

Tapahtumakalenteri 2022 (Excel)

Tapahtumakalenteri 2021

Tapahtumakalenteri 2021 (Excel)

Päivittyvä tapahtumakalenteri