Järvi-Suomen Partiolaiset

Piirihuuto

Viesti vierii vetten viertä, kaiku vastaa hongikosta – Järvi-Suomi, Järvi-Suomi kehumatta paras!

Näin kajahtaa ilmoille Järvi-Suomen Partiolaisten piirin huuto.

Järvi-Suomen Partiolaiset ry

Järvi-Suomen Partiolaiset ry on yli 140 partiolippukunnan muodostama partiopiiri, jonka toiminta-alue ulottuu Etelä-Savosta Pohjois-Savon kautta Kainuuseen ja Pohjois-Karjalasta Keski-Suomeen.

Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry on Suomessa olevien partiopiirien kattojärjestö. Partiota ohjaavat dokumentit partio.fi-sivulla.

Järvi-Suomen Partiolaiset ry on toiminnanaloineen alueensa lippukuntien tuki. Piiri toimii tiiviissä yhteydessä Suomen Partiolaisten kanssa kaikkien partiolaisten harrastamisen mahdollistamiseksi.

Järvi-Suomen Partiolaisten hallitus koostuu lippukuntien edustuksen valitsemista vapaaehtoisista partiolaisista. Hallitukseen kuuluu piirinjohtajan ja piirin varajohtajan lisäksi eri toiminnanalojen ministerit. Toiminnanaloilla on omat erityispiirteet ja aihealueensa, joiden mukaan partiotoimintaa lippukunnissa tuetaan. Järvi-Suomen Partiolaisilla on kolme työntekijää, jotka tukevat sekä lippukuntia että piirin luottiksia tehtävissään.

Partiopiirin johtaminen

18.09.2015 Voimassaolevat säännöt


NIMI, KOTIPAIKKA JA KIELI
Yhdistyksen nimi on Järvi-Suomen Partiolaiset ry.
Sen kotipaikka on Kuopio ja kielenä suomi. Yhdistys voi käyttää toiminnassaan myös ruotsin kieltä. Näissä säännöissä käytetään
yhdistyksestä nimeä piiri.

Piirin toiminta-alueen määrää Suomen Partiolaiset - Finlands Scouter ry:n partioneuvosto.


TARKOITUS JA TOIMINTA
Piirin tarkoituksena on edistää toiminta-alueensa partiolaisten myönteistä kokonaiskehitystä. Se pyrkii kasvattamaan terveitä, sosiaalisen
vastuunsa tuntevia yksilöitä. Tähän sisältyy myös yksilöiden valmiuksien kehittäminen siten, että he pystyvät luovasti toimimaan
yhteiskunnassa.

Piiri toimii Suomen Partiolaiset - Finlands Scouter ry:n jäsenjärjestönä ja pyrkii toteuttamaan tarkoitustaan partiokasvatuksen muodoin,
joihin kuuluvat kansainvälinen-, kulttuuri-, raittius-, uskonnollinen- ja yhteiskunnallinen kasvatus ja joita toteutetaan johtajakoulutuksessa,
kokouksissa, kursseilla, leireillä, retkillä ja ikäkausittain toteutetussa partio-ohjelmassa.

Piirin harjoittamassa uskonnollisessa kasvatuksessa noudatetaan Suomen evankelis-luterilaisen kirkon ja Suomen ortodoksisen kirkon
tunnustusta ja muuta uskontoa tunnustaville partiolaisille varataan mahdollisuus saada oman tunnustuksensa mukaista kasvatusta.

Piiri on puoluepoliittisesti sitoutumaton.

Piiri voi harjoittaa julkaisutoimintaa.


JÄSENET
Piirin jäseniä ovat varsinaiset jäsenet, joita ovat piirin hallituksen hyväksymät rekisteröidyt partiolippukunnat.

Varsinaisten jäsenten lisäksi piirillä voi olla B-jäseniä, joita ovat piirin hallituksen hyväksymät piirin toiminta-alueella toimivat rekisteröidyt
partiolaisten muodostamat ja muutenkin partioaatetta edistävät yhdistykset.

Piirin kannattajajäseneksi piirin hallitus voi hyväksyä sekä yksityisiä henkilöitä että oikeuskelpoisia yhteisöjä.

Piirin kokous voi piirin hallituksen esityksestä kutsua kunniajäseniksi henkilöitä, jotka ovat erityisen ansiokkaasti toimineet piirin hyväksi.
Piirillä voi olla myös suoria henkilöjäseniä.

Jäsenen erottaminen
Piiristä erottamisesta ja eronneeksi katsomisesta noudatetaan, mitä yhdistyslaissa on säädetty, seuraavasti: piiri voi katsoa jäsenen
eronneeksi piiristä, jos jäsen on jättänyt jäsenmaksunsa siten maksamatta, että hän ei ole maksanut sitä kalenterivuoden loppuun
mennessä.
Jos piirin tietoon ei ole tullut, että jäsenenä oleva partiolippukunta olisi toiminut kolmen peräkkäisen kalenterivuoden aikana, se voidaan
erottaa sen jälkeen kun lippukunnalle on lähetetty piirin tiedossa olevalla osoitteella pyyntö selvityksen antamiseen asiasta, eikä se ole
vastannut selvityspyyntöön kolmen kuukauden ajassa.

Jäsenen erottamista ja eronneeksi katsomisesta päättää piirin hallitus.
Erotetulla jäsenellä on oikeus kirjallisesti valittaa erottamisesta kolmen kuukauden kuluessa erottamispäätöksen tiedoksi saatuaan
seuraavaan piirin syys- tai kevätkokoukseen.


PIIRIN KOKOUKSET JA NIIDEN TEHTÄVÄT
Piirin asioista päättää piirin kokous. Piirin varsinaiset kokoukset ovat vuosittain kevät- ja syyskokous. Kevätkokous pidetään maalis-huhtikuun
aikana ja syyskokous syys-joulukuun aikana. Ylimääräinen kokous on kutsuttava koolle jos piirin kokous niin päättää, jos vähintään 1/10 piirin äänivaltaisista jäsenistä sitä hallitukselta pyytää erityisesti ilmoitettua asiaa varten tai jos hallitus pitää sitä tarpeellisena. Piirin kokouksissa on rekisteröidyillä partiolippukunnilla yksi ääni jäsenyhdistyksen jokaista alkavaa 50 kokousta edeltävän heinäkuun viimeisenä päivänä jäsenrekisterissä kirjattuna ollutta jäsenmaksunsa maksanutta jäsentään kohden.

Rekisteröidyt partiolippukunnat valitsevat piirin kokouksiin äänivaltaa käyttävät edustajansa ja heille varaedustajia korkeintaan vuodeksi
kerrallaan. Sama edustaja voi käyttää enintään kolme ääntä ja hän voi edustaa korkeintaan kahta partiolippukuntaa. Edustaja ei voi
valtuuttaa toista henkilöä tilalleen.

Piirin suorilla henkilöjäsenillä ei ole äänioikeutta piirin kokouksissa.

Kutsu piirin kokouksiin on toimitettava jäsenille kirjallisesti tai julkaistava se jäsenille menevässä jäsenlehdessä vähintään kaksi (2) viikkoa
ennen kokousta. Mikäli se ei ole mahdollista, kutsu on julkaistava piirin toiminta-alueella ilmestyvässä sanomalehdessä edellä mainitussa
ajassa. Kutsussa on mainittava esille tulevat asiat.

Piirin kokouksissa on B-jäsenillä, kannattajajäsenillä ja kunniajäsenillä läsnäolo- ja puheoikeus, mutta ei äänioikeutta.

Kokouksessa käsiteltäviksi halutut ehdotukset on toimitettava hallitukselle, kevätkokoukseen 15.1. syyskokoukseen 15.8. mennessä
huomioon ottaen yhdistyslain 24 §:n määräykset.

Kevätkokouksen tehtävänä on
1. Valita kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri.
2. Todeta kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
3. Valita kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.
4. Valita kaksi ääntenlaskijaa.
5. Vahvistaa vuosikertomus ja tilinpäätös sekä päättää vastuuvapauden myöntämisestä piirin hallitukselle ja muille tilivelvollisille.
6. Päättää seuraavan vuoden jäsenmaksusta
7. Valita edustajat Suomen Partiolaiset Finlan ds Scouter ry:n seuraaviin kokouksiin.
8. Käsitellä hallituksen ja jäsenten esittämät, kokouskutsussa mainitut asiat.

Syyskokouksen tehtävänä on
1. Valita kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri.
2. Todeta kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
3. Valita kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.
4. Valita kaksi ääntenlaskijaa.
5. Hyväksyä toimintasuunnitelma seuraavaa toimintakautta varten.
6. Hyväksyä talousarvio seuraavaa toimintakautta varten.
7. Vahvistaa hallituksen jäsenten lukumäärä seuraavaksi toimikaudeksi.
8. Valita erovuoroisen hallituksen puheenjohtajan tilalle puheenjohtaja
9. Valita erovuoroisen hallituksen varapuheenjohtajan tilalle varapuheenjohtaja
10. Valita erovuoroisten hallituksen jäsenten tilalle hallituksen jäsenet
11. Valita tilintarkastajaksi HTM- tai KHT-yhteisö, joka valitsee keskuudestaan vastuuhenkilön.
12. Valita edustajat Suomen Partiolaiset - Finlands Scouter ry:n seuraaviin kokouksiin
13. Valita piirin edustajat Partioneuvoston jäseniksi
14. Käsitellä piirin hallituksen ja jäsenten esittämät, kokouskutsussa mainitut asiat.

Piirin kokouksissa asiakysymyksissä päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan, päätökseksi tulee se mielipide, jota kokouksen puheenjohtaja ilmoittaa kannattavansa.

Hallituksen puheenjohtajan, hallituksen varapuheenjohtajan ja hallituksen jäsenen vaalissa on saatava yli puolet annetuista äänistä tullakseen valituksi. Ellei kukaan ehdokkaista saa yli puolta annetuista äänistä, suoritetaan toinen äänestys kahden eniten ääniä saaneen ehdokkaan välillä. Mikäli äänet menevät tasan äänestyksessä, vaali ratkaistaan arvalla.

Asiakysymyksistä päätettäessä voidaan käyttää avointa lippuäänestystä, mutta äänestys suoritetaan suljetuin lipuin, milloin vähintään kaksi (2) äänivaltaista edustajaa sitä pyytää. Henkilövaalit suoritetaan aina suljetulla lippuäänestyksellä.


PIIRIN HALLITUS JA SEN TEHTÄVÄT
Piirin hallituksen muodostavat hallituksen puheenjohtaja, joka toimii piirinjohtajana ja varapuheenjohtaja, joka toimii piirin varajohtajana
sekä vähintään viisi ja enintään 7 muuta jäsentä. Hallituksen jäsenten tarkemmat tehtävät määritellään toimintaohjesäännössä.
Hallituksen jäsenet valitaan kahdeksi kalenterivuodeksi kerrallaan siten, että erovuorossa on joka toinen vuosi puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja puolet hallituksen muista jäsenistä.

Puheenjohtajan, varapuheenjohtajan tai hallituksen muun jäsenen tehtävään voidaan valita yhtäjaksoisesti enintään kolmeksi kaksivuotiseksi toimikaudeksi.

Hallitus on päätösvaltainen jos hallituksen puheenjohtajan tai  varapuheenjohtajan lisäksi vähintään puolet muista jäsenistä on paikalla.

Hallituksen tehtävänä on
1. Ohjata ja valvoa piirin toimintaa.
2. Edustaa piiriä.
3. Huolehtia piirin kokousten koollekutsumisesta.
4. Huolehtia piirin kokousten päätösten täytäntöönpanosta.
5. Ratkaista jäseneksi liittymisanomukset ja pitää jäsenluetteloa.
6. Vastata piirin talouden ja omaisuuden hoidosta.
7. Vahvistaa 8 §:ssä mainitut ohjesäännöt.
8. Ottaa piirille tarpeellisiksi katsomansa toimihenkilöt.
9. Valita yhdistyksen edustajat muiden yhdistysten kokouksiin


PIIRINJOHTAJA JA PIIRIN VARAJOHTAJA
Piirinjohtajan tehtävänä on
1. Kutsua piirin hallituksen kokoukset koolle.
2. Johtaa puhetta piirin hallituksen kokouksissa.
3. Edustaa piiriä hallituksen toimeksiannon mukaisesti. Piirin varajohtajan tehtävät sisältyvät toimintaohjesääntöön.


TOIMIHENKILÖT
Käytännön asioiden hoitoa varten piirillä voi olla toimisto sekä tarpeellinen henkilöstö.


TOIMINTAOHJESÄÄNTÖ
Piirin henkilöstön työsuhteisiin liittyvät oikeudet ja velvollisuudet sekä hallituksen jäsenten tarkemmat tehtävät ja toiminta määritellään
toimintaohjesäännössä. Toimintaohjesäännön vahvistaa hallitus, joka voi vahvistaa myös muita tarpeellisia toimintaansa liittyviä
ohjesääntöjä.


JÄSENMAKSU
Piirille perittävästä seuraavan vuoden jäsenmaksusta päättää piirin kevätkokous.
Jäsenmaksu voi olla erisuuruinen varsinaisille jäsenille ja muille jäsenryhmille samoin kuin kannatusjäsenenä olevalle yksityishenkilölle tai
yhteisölle.
Varsinaisten jäsenten jäsenmaksun suuruus määräytyy jäsenyhdistyksessä mukana olevien partiolaisten määrän mukaisesti, siten kuin piirin  kevätkokous on päättänyt jäsenmaksun suuruudesta jäsenyhdistyksen partiolaista kohden. Piirin kokous voi määrätä alemman jäsenmaksun samasta perheestä oleville muille partiolaisille. Kunniajäsen on vapaa jäsenmaksusta.
Piirin suorien henkilöjäsenten jäsenmaksu määräytyy samalla tavoin kuin varsinaisten jäsenten jäsen maksu.
Piirihallitus voi vapauttaa jäsenen piirin jäsenmaksusta sosiaalisilla tai taloudellisilla perusteilla.

10§
TILIKAUSI
Piirin toiminta- ja tilikausi on kalenterivuosi. Tilit on jätettävä tilintarkastajille viimeistään kuukautta ennen kevätkokousta. Tilintarkastajien on annettava lausuntonsa hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta.

11§
TALOUS
Piirillä on oikeus omistaa kiinteistöjä ja irtainta omaisuutta, ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja sekä kerätä varoja toimintaansa varten.

12§
NIMEN KIRJOITTAMINEN
Piirin nimen kirjoittavat piirinjohtaja ja piirin varajohtaja molemmat yhdessä tai jompikumpi yhdessä hallituksen erikseen määräämän hallituksen jäsenen tai toimihenkilön kanssa.

13§
SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN
Näihin sääntöihin voidaan tehdä muutoksia piirin kokouksissa jos 2/3 äänestyksessä annetuista äänistä sitä kannattaa.

14§
PIIRIN PURKAMINEN
Piiri purkautuu jos sitä koskeva päätös on tehty kahdessa perättäisessä ainakin kuukauden väliajoin pidetyssä piirin kokouksessa ja vähintään 2/3 äänestyksessä annetuista äänistä on purkamista kannattanut tai yhdessä kokouksessa jos purkamista on kannattanut 5/6 äänestyksessä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava, että käsiteltäväksi tulee piirin purkaminen.

Jos piiri purkautuu, luovutetaan sen varat piirin päämäärien mukaiseen toimintaan jälkimmäisen purkamisesta päättäneen kokouksen
päätöksen mukaisesti.

© Patentti- ja rekisterihallitus. Tämä tietokanta päivitetty 11.04.2019 13:05

JÄRVI-SUOMEN PARTIOLAISET RY - KEVÄTKOKOUS 25.4.2021
Piirin kokouksissa on rekisteröidyillä partiolippukunnilla yksi ääni jäsenyhdistyksen jokaista alkavaa 50 kokousta edeltävän heinäkuun 31. päivänä jäsenrekisterissä kirjattuna ollutta jäsenmaksunsa maksanutta jäsentään kohden. Rekisteröidyt partiolippukunnat valitsevat piirin kokouksiin äänivaltaa käyttävät edustajansa ja heille varaedustajia korkeintaan vuodeksi kerrallaan. Sama edustaja voi käyttää enintään kolme ääntä ja hän voi edustaa korkeintaan kahta partiolippukuntaa. Edustaja ei voi valtuuttaa toista henkilöä tilalleen. 
 Järvi-Suomen Partiolaiset ry jäsenet  lippukunnan jäsenmäärä 31.7.2019lippukunnan jäsenmäärä 31.7.2020lippukunnan äänimäärä
      
1Alapitkän Metsämyyrät ryLapinlahti431
2Anttolan ViiriäisetMikkeli730
3Ekin Partio ryMikkeli1151283
4Enonkosken SamoilijatEnonkoski100
5Eräsotkat ryJoensuu221
6Halssilan Haukat ryJyväskylä51642
7Harjun Partiotytöt ryJyväskylä77862
8Hirvi-Partio ryHirvensalmi431
9Huhtapartio ryJyväskylä73542
10Hyryn Korpisudet ryHyrynsalmi40441
11Iisalmen Korvenkävijät ryIisalmi1101093
12Iljalan Eränkävijät ry*Ilomantsi000
13Joensuun Eräsissit ryJoensuu000
14Joensuun Eräsissit ja Karjalan Tytöt ryJoensuu95882
15Joensuun Haka-Versot ryJoensuu29251
16Joensuun Metsänkävijät ryJoensuu000
17Jokisuun Kipparit ryJoensuu44331
18Joroisten Erätoverit ryJoroinen50522
19Joutsan Jousipartio ryJoutsa1071
20Juankosken Korpikulkurit ryKuopio34251
21Juuan Kiitäjät ryJuuka581
22Juvan Partioveikot ryJuva63532
23Jyväskylän Metsänkävijät ryJyväskylä58471
24Jyväskylän Suuntaveljet ry*Jyväskylä000
25Jyväskylän Versot ryJyväskylä86822
26Järvisissit ryKuopio3111
27Kaavin Kiehiset ryKaavi000
28Kainuun Katajat ryKajaani1041
29Kainuun Revontulet ryKajaani000
30Kaiskun Kävijät ryKontiolahti68522
31Kajaanin Eränkävijät ryKajaani2291
32Kajaanin Korvenpojat ryKajaani1311263
33Kallan Kontiot ryKuopio331
34Kallan Tytöt ryKuopio98792
35Karjalan Korvenkävijät KKK ryJoensuu34331
36Karjalan Näreennakertajat ryJoensuu1000
37Karstulan Korpi-KarstutKarstula310
38Karttulan Kannonkiertäjät ryKuopio42381
39Katajaiset ja Tomerat ryJyväskylä41582
40Keiteleen Saukot ryKeitele42351
41Keljon Kävijät ryJyväskylä62542
42Kerman Kiertäjät ryHeinävesi42481
43Kesälahden Siniveikot ryKesälahti30241
44Kiihtelyksen Nuotiosissit ryJoensuu57481
45Kinahmin Kiipijät ryKuopio49532
46Kinnulan Korpisudet ryKinnula4181
47Kiteen Karhu-Pojat ryKitee421
48Kiteen Rajasamoojat ryKitee60632
49Kiuru-Partio ryKiuruvesi41371
50Korpilahden Korvensamoojat ryJyväskylä45381
51Kortepartio ryJyväskylä47542
52Koskenpään Koskikarat*Jämsä000
53Kuhmon Siniset ryKuhmo111
54Kuilun Kulkijat rySiilinjärvi941133
55Kuokkalan Vetehiset ryJyväskylä1191283
56Kuopion EräversotKuopio110
57Kuopion Kurjenmiekat ryKuopio18201
58Kuuvalon Vaeltajat ryLaukaa93632
59Kyypartio ryKyyjärvi27311
60Lapinlahden Siniveikot ryLapinlahti52441
61Leijona Tytöt ryKuopio33321
62Lepikon Tarpojat ryPielavesi221
63Lievestuoreen Partiolaiset ryLaukaa46471
64Linkki-Partio ryMikkeli1281
65Linnavuoren Tähyilijät rySulkava17111
66Liperin Kokkoveikot ryLiperi86892
67Metsän Siskot ryPieksämäki59512
68Mikkelin Leiritytöt ryMikkeli61401
69Mikkelin Toimenpojat ryMikkeli69702
70Muuratpartio ryMuurame103902
71Mäkipartio ryJyväskylä1081033
72Mäntyharjun Partiolaiset ryMäntyharju66572
73Noljakan Niemenkiertäjät ryJoensuu53582
74Norppa-Versot ryVarkaus000
75Nurmeksen Partiolaiset ryNurmes63612
76Olavin Partiolaiset rySavonlinna000
77Otavan Otsot ryMikkeli36381
78Outokummun Kipinät ja Kummun Eräveikot ryOutokumpu000
79Palokan Partiolaiset ryJyväskylä1411323
80Partiolippukunta Kuuhankaset ryHankasalmi1091
81Partiosiskot ryJyväskylä221
82Partio-Unnukka ryVarkaus50501
83Pertun Tähkäpartio ryPertunmaa19131
84Petosen Polunetsijät ryKuopio84712
85Pieksämäen Metsäsissit ryPieksämäki541
86Pielisen Partiolaiset ryLieksa42391
87Pielisensuun Samoojat ryJoensuu431
88Pihkapartio ryPetäjävesi18171
89Pihtiputaan Partiolaiset ryPihtipudas29341
90Pogostan Pojat ryIlomantsi431
91Polvijärven Päreenpolttajat ryPolvijärvi57441
92Puijon Pakertajat ryKuopio1221033
93Puijon Pojat Kuopio32250
94Puula-Partio ryKangasniemi50411
95Rantakylän Rämpijät ryJoensuu66602
96Rantasalmen RuutanatRantasalmi18220
97Rautalammin Rautiaiset ryRautalampi39481
98Reippaat Pojat ryJyväskylä1171083
99Riistaveden Vaarunvartijat ryKuopio35231
100Saarijärven Saloveikot rySaarijärvi121
101Saariston Nuotta ryKuopio40481
102Savon Saukot rySavonlinna65572
103Savon Sissit rySavonlinna781
104Savonlinnan Mehtä-Versot ry*Savonlinna000
105Siniset Samoojat ryJyväskylä221
106Soisalon Samoilijat ryLeppävirta57451
107Sokkalan Sissit ryMikkeli40371
108Sonkapartio rySonkajärvi38291
109Suonenjoen Sirkut ja Sotkat rySuonenjoki56652
110Suopartio ryÄänekoski32191
111Sutelan Hukat ryLapinlahti37311
112Säynätsalon Päijännepartio ryJyväskylä21281
113Talaspartio ryVieremä000
114Tervon Tervaspartio ryTervo8131
115Tikkakosken Partiolaiset ryJyväskylä63742
116Tikkamäen Tikkapartio ryJoensuu41371
117Tohmajärven Metsänsamoilijat ryTohmajärvi000
118Toivakan Lepinkäiset ryToivakka34291
119Turjankävijät rySuomussalmi000
120Tuusniemen TuohisetTuusniemi000
121Uuraisten Partiolaiset ryUurainen74642
122Vaajan Valppaat ryJyväskylä1571483
123Vaalan Metsänkävijät ryVaala221
124Vaaran Veljet ja Siskot ryJoensuu38211
125Vaarojen Siskot ja Veikot ryJoensuu531
126Vaarojen Vaeltajat ryPaltamo62461
127Vehmerin Vaeltajat ryKuopio43351
128Vesangan Mesikämmenet ryJyväskylä38451
129Vesannon Partiolaiset ryVesanto33231
130Vihtavuoren Visaiset ryLaukaa71752
131Viitasaaren Partiolaiset ryViitasaari49451
132Vuokatin Vaeltajat rySotkamo45471
133Värtsin Takojat ryTohmajärvi311
134Yöveden Waeltajat ryRistiina68622
135Äänetytöt ry*Äänekoski000
136Äänekosken Metsä-VeikotÄänekoski100
137Äänekosken VersotÄänekoski000
 Jäsenet yhteensä 53004954 
 Äänet yhteensä   162

Erilliset mallit ja oppaat

Järvi-Suomen Partiolaisten toimintaohjesääntö.

Järvi-Suomen Partiolaisten ansiomerkkisäännöt löytyvät ansiomerkit-sivulta.

Toiminnan ja talouden suunnitteleminen

Tapahtumakalenteri

J-SP Tapahtumakalenteri 2021

J-SP Tapahtumakalenteri 2021 (Excel)

Kevätkokous

Järvi-Suomen Partiolaiset ry:n kevätkokous järjestetään vallitsevan koronatilanteen vuoksi etäkokouksena sunnuntaina 25.4.2021 klo 12.00.

Kokous järjestetään Teams-kokouksena ja etäkokouskäytännöt käydään läpi kokouksen alussa.   Kokoukseen voi liittyä testaamaan yhteyksiä klo 11.45 alkaen.

Linkki Teams-kokoukseen lähetetään kokoukseen ilmoittautuneille sähköpostitse lauantaina 24.4.2021 ja se julkaistaan myös piirin nettisivuilla hyvissä ajoin ennen kokousta.

Kokouslinkin löydät klikkaamalla tätä painiketta

Valtakirjat pyydetään toimittamaan piirille sähköpostitse jarvisuomi@partio.fi viimeistään perjantaina 23.4.2021 tai kirjepostina Kuopion Partiotoimistolle (Savilahdentie 6 B, lokero 65, 70210 Kuopio) niin, että kirje on perillä viimeistään perjantaina 23.4.2021.

Kokoukseen ilmoittautuminen

Lippukuntien valtuuttamat kokousedustajat ilmoittautuvat kokoukseen viimeistään perjantaina 23.4.2021 Kuksan kautta kuksaan.fi/39757.
Kevätkokous on lisäksi avoin kaikille piirin partiolaisille ja toivomme, että puhe- ja läsnäolo-oikeuden omaavat partiolaiset ilmoittautuvat kokoukseen Kuksan kautta ennen kokouksen alkua kuksaan.fi/40687.

Järvi-Suomen Partiolaiset ry:n kevätkokous järjestetään vallitsevan koronatilanteen vuoksi etäkokouksena sunnuntaina 25.4.2021 klo 12.00.  

Kokous järjestetään Teams-kokouksena ja etäkokouskäytännöt käydään läpi kokouksen alussa.   Kokoukseen voi liittyä testaamaan yhteyksiä klo 11.45 alkaen.  

Linkki Teams-kokoukseen lähetetään kokoukseen ilmoittautuneille sähköpostitse viimeistään lauantaina 24.4.2021 ja se julkaistaan myös piirin nettisivuilla hyvissä ajoin ennen kokouksen alkua.

Valtakirjat pyydetään toimittamaan piirille sähköpostitse jarvisuomi@partio.fi viimeistään perjantaina 23.4.2021 tai kirjepostina Kuopion Partiotoimistolle (Savilahdentie 6 B, lokero 65, 70210 Kuopio) niin, että kirje on perillä viimeistään perjantaina 23.4.2021

Lippukuntien valtuuttamat kokousedustajat ilmoittautuvat kokoukseen Kuksan kautta kuksaan.fi/39757.
Kevätkokous on lisäksi avoin kaikille piirin partiolaisille ja toivomme, että puhe- ja läsnäolo-oikeuden omaavat partiolaiset ilmoittautuvat kokoukseen Kuksan kautta ennen kokouksen alkua kuksaan.fi/40687.

Järvi-Suomen Partiolaiset ry:n sääntöjen 4 § mukaan kevätkokouksen tehtävänä on: 

1. Valita kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri 

2. Todeta kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

3. Valita kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi (2) ääntenlaskijaa 

4. Vahvistaa vuosikertomus ja tilinpäätös edelliseltä tilikaudelta vuodelta 2020 

5. Päättää vastuuvapauden myöntämisestä piirin hallitukselle ja muille tilivelvollisille kuluneelta tilikaudelta 2020 

6. Päättää seuraavan vuoden 2022 jäsenmaksusta 

7. Valita edustajat Suomen Partiolaiset Finlands Scouter ry:n seuraaviin kokouksiin 

8. Käsitellä hallituksen ja jäsenten esittämät, kokouskutsussa mainitut asiat 

  • Hallituksen katsaus ajankohtaisiin asioihin 
  • Suomen Partiolaisten seuraavan Finnjamboree Kajon esittely

Piirin kokouksissa on rekisteröidyillä partiolippukunnilla yksi ääni jäsenyhdistyksen jokaista alkavaa 50 kokousta edeltävän heinäkuun 31. päivänä jäsenrekisterissä kirjattuna ollutta jäsenmaksunsa maksanutta jäsentään kohden. Rekisteröidyt partiolippukunnat valitsevat piirin kokouksiin äänivaltaa käyttävät edustajansa ja heille varaedustajia korkeintaan vuodeksi kerrallaan. Sama edustaja voi käyttää enintään kolme ääntä ja hän voi edustaa korkeintaan kahta partiolippukuntaa. Edustaja ei voi valtuuttaa toista henkilöä tilalleen. Piirin kokouksissa on B-jäsenillä, kannattajajäsenillä ja kunniajäsenillä läsnäolo- ja puheoikeus, mutta ei äänioikeutta. 

Tervetuloa! 

Hallitus 

Kevätkokous 2021 materiaalit

Esityslista

Äänimääräluettelo

Tilintarkastuskertomus ja Tilinpäätös 2020

Tulos tileittäin

Vuosikertomus ja liitteet 2020

J-SP kevätkokous 2021 valtakirja

Piirihallituksen kokoukset