Järvi-Suomen Partiolaiset

Piirihuuto

Viesti vierii vetten viertä, kaiku vastaa hongikosta – Järvi-Suomi, Järvi-Suomi kehumatta paras!

Näin kajahtaa ilmoille Järvi-Suomen Partiolaisten piirin huuto.

Järvi-Suomen Partiolaiset ry

Järvi-Suomen Partiolaiset ry on yli 140 partiolippukunnan muodostama piirijärjestö, jonka toiminta-alue ulottuu Etelä-Savosta Pohjois-Savon kautta Kainuuseen ja Pohjois-Karjalasta Keski-Suomeen.

Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry on Suomessa olevien piirijärjestöjen kattojärjestö. Partiota ohjaavat dokumentit partio.fi-sivulla.

Järvi-Suomen Partiolaiset ry on toiminnanaloineen alueensa lippukuntien tuki. Piiri toimii tiiviissä yhteydessä Suomen Partiolaisten kanssa kaikkien partiolaisten harrastamisen mahdollistamiseksi.

Järvi-Suomen Partiolaisten hallitus koostuu lippukuntien edustuksen valitsemista vapaaehtoisista partiolaisista. Hallitukseen kuuluu piirinjohtajan ja piirin varajohtajan lisäksi eri toiminnanalojen ministerit. Toiminnanaloilla on omat erityispiirteet ja aihealueensa, joiden mukaan partiotoimintaa lippukunnissa tuetaan. Järvi-Suomen Partiolaisilla on neljä työntekijää, jotka tukevat sekä lippukuntia että piirin luottiksia tehtävissään.

Piirijärjestön johtaminen

18.09.2015 Voimassaolevat säännöt


NIMI, KOTIPAIKKA JA KIELI
Yhdistyksen nimi on Järvi-Suomen Partiolaiset ry.
Sen kotipaikka on Kuopio ja kielenä suomi. Yhdistys voi käyttää toiminnassaan myös ruotsin kieltä. Näissä säännöissä käytetään
yhdistyksestä nimeä piiri.

Piirin toiminta-alueen määrää Suomen Partiolaiset - Finlands Scouter ry:n partioneuvosto.


TARKOITUS JA TOIMINTA
Piirin tarkoituksena on edistää toiminta-alueensa partiolaisten myönteistä kokonaiskehitystä. Se pyrkii kasvattamaan terveitä, sosiaalisen
vastuunsa tuntevia yksilöitä. Tähän sisältyy myös yksilöiden valmiuksien kehittäminen siten, että he pystyvät luovasti toimimaan
yhteiskunnassa.

Piiri toimii Suomen Partiolaiset - Finlands Scouter ry:n jäsenjärjestönä ja pyrkii toteuttamaan tarkoitustaan partiokasvatuksen muodoin,
joihin kuuluvat kansainvälinen-, kulttuuri-, raittius-, uskonnollinen- ja yhteiskunnallinen kasvatus ja joita toteutetaan johtajakoulutuksessa,
kokouksissa, kursseilla, leireillä, retkillä ja ikäkausittain toteutetussa partio-ohjelmassa.

Piirin harjoittamassa uskonnollisessa kasvatuksessa noudatetaan Suomen evankelis-luterilaisen kirkon ja Suomen ortodoksisen kirkon
tunnustusta ja muuta uskontoa tunnustaville partiolaisille varataan mahdollisuus saada oman tunnustuksensa mukaista kasvatusta.

Piiri on puoluepoliittisesti sitoutumaton.

Piiri voi harjoittaa julkaisutoimintaa.


JÄSENET
Piirin jäseniä ovat varsinaiset jäsenet, joita ovat piirin hallituksen hyväksymät rekisteröidyt partiolippukunnat.

Varsinaisten jäsenten lisäksi piirillä voi olla B-jäseniä, joita ovat piirin hallituksen hyväksymät piirin toiminta-alueella toimivat rekisteröidyt
partiolaisten muodostamat ja muutenkin partioaatetta edistävät yhdistykset.

Piirin kannattajajäseneksi piirin hallitus voi hyväksyä sekä yksityisiä henkilöitä että oikeuskelpoisia yhteisöjä.

Piirin kokous voi piirin hallituksen esityksestä kutsua kunniajäseniksi henkilöitä, jotka ovat erityisen ansiokkaasti toimineet piirin hyväksi.
Piirillä voi olla myös suoria henkilöjäseniä.

Jäsenen erottaminen
Piiristä erottamisesta ja eronneeksi katsomisesta noudatetaan, mitä yhdistyslaissa on säädetty, seuraavasti: piiri voi katsoa jäsenen
eronneeksi piiristä, jos jäsen on jättänyt jäsenmaksunsa siten maksamatta, että hän ei ole maksanut sitä kalenterivuoden loppuun
mennessä.
Jos piirin tietoon ei ole tullut, että jäsenenä oleva partiolippukunta olisi toiminut kolmen peräkkäisen kalenterivuoden aikana, se voidaan
erottaa sen jälkeen kun lippukunnalle on lähetetty piirin tiedossa olevalla osoitteella pyyntö selvityksen antamiseen asiasta, eikä se ole
vastannut selvityspyyntöön kolmen kuukauden ajassa.

Jäsenen erottamista ja eronneeksi katsomisesta päättää piirin hallitus.
Erotetulla jäsenellä on oikeus kirjallisesti valittaa erottamisesta kolmen kuukauden kuluessa erottamispäätöksen tiedoksi saatuaan
seuraavaan piirin syys- tai kevätkokoukseen.


PIIRIN KOKOUKSET JA NIIDEN TEHTÄVÄT
Piirin asioista päättää piirin kokous. Piirin varsinaiset kokoukset ovat vuosittain kevät- ja syyskokous. Kevätkokous pidetään maalis-huhtikuun
aikana ja syyskokous syys-joulukuun aikana. Ylimääräinen kokous on kutsuttava koolle jos piirin kokous niin päättää, jos vähintään 1/10 piirin äänivaltaisista jäsenistä sitä hallitukselta pyytää erityisesti ilmoitettua asiaa varten tai jos hallitus pitää sitä tarpeellisena. Piirin kokouksissa on rekisteröidyillä partiolippukunnilla yksi ääni jäsenyhdistyksen jokaista alkavaa 50 kokousta edeltävän heinäkuun viimeisenä päivänä jäsenrekisterissä kirjattuna ollutta jäsenmaksunsa maksanutta jäsentään kohden.

Rekisteröidyt partiolippukunnat valitsevat piirin kokouksiin äänivaltaa käyttävät edustajansa ja heille varaedustajia korkeintaan vuodeksi
kerrallaan. Sama edustaja voi käyttää enintään kolme ääntä ja hän voi edustaa korkeintaan kahta partiolippukuntaa. Edustaja ei voi
valtuuttaa toista henkilöä tilalleen.

Piirin suorilla henkilöjäsenillä ei ole äänioikeutta piirin kokouksissa.

Kutsu piirin kokouksiin on toimitettava jäsenille kirjallisesti tai julkaistava se jäsenille menevässä jäsenlehdessä vähintään kaksi (2) viikkoa
ennen kokousta. Mikäli se ei ole mahdollista, kutsu on julkaistava piirin toiminta-alueella ilmestyvässä sanomalehdessä edellä mainitussa
ajassa. Kutsussa on mainittava esille tulevat asiat.

Piirin kokouksissa on B-jäsenillä, kannattajajäsenillä ja kunniajäsenillä läsnäolo- ja puheoikeus, mutta ei äänioikeutta.

Kokouksessa käsiteltäviksi halutut ehdotukset on toimitettava hallitukselle, kevätkokoukseen 15.1. syyskokoukseen 15.8. mennessä
huomioon ottaen yhdistyslain 24 §:n määräykset.

Kevätkokouksen tehtävänä on
1. Valita kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri.
2. Todeta kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
3. Valita kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.
4. Valita kaksi ääntenlaskijaa.
5. Vahvistaa vuosikertomus ja tilinpäätös sekä päättää vastuuvapauden myöntämisestä piirin hallitukselle ja muille tilivelvollisille.
6. Päättää seuraavan vuoden jäsenmaksusta
7. Valita edustajat Suomen Partiolaiset Finlan ds Scouter ry:n seuraaviin kokouksiin.
8. Käsitellä hallituksen ja jäsenten esittämät, kokouskutsussa mainitut asiat.

Syyskokouksen tehtävänä on
1. Valita kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri.
2. Todeta kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
3. Valita kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.
4. Valita kaksi ääntenlaskijaa.
5. Hyväksyä toimintasuunnitelma seuraavaa toimintakautta varten.
6. Hyväksyä talousarvio seuraavaa toimintakautta varten.
7. Vahvistaa hallituksen jäsenten lukumäärä seuraavaksi toimikaudeksi.
8. Valita erovuoroisen hallituksen puheenjohtajan tilalle puheenjohtaja
9. Valita erovuoroisen hallituksen varapuheenjohtajan tilalle varapuheenjohtaja
10. Valita erovuoroisten hallituksen jäsenten tilalle hallituksen jäsenet
11. Valita tilintarkastajaksi HTM- tai KHT-yhteisö, joka valitsee keskuudestaan vastuuhenkilön.
12. Valita edustajat Suomen Partiolaiset - Finlands Scouter ry:n seuraaviin kokouksiin
13. Valita piirin edustajat Partioneuvoston jäseniksi
14. Käsitellä piirin hallituksen ja jäsenten esittämät, kokouskutsussa mainitut asiat.

Piirin kokouksissa asiakysymyksissä päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan, päätökseksi tulee se mielipide, jota kokouksen puheenjohtaja ilmoittaa kannattavansa.

Hallituksen puheenjohtajan, hallituksen varapuheenjohtajan ja hallituksen jäsenen vaalissa on saatava yli puolet annetuista äänistä tullakseen valituksi. Ellei kukaan ehdokkaista saa yli puolta annetuista äänistä, suoritetaan toinen äänestys kahden eniten ääniä saaneen ehdokkaan välillä. Mikäli äänet menevät tasan äänestyksessä, vaali ratkaistaan arvalla.

Asiakysymyksistä päätettäessä voidaan käyttää avointa lippuäänestystä, mutta äänestys suoritetaan suljetuin lipuin, milloin vähintään kaksi (2) äänivaltaista edustajaa sitä pyytää. Henkilövaalit suoritetaan aina suljetulla lippuäänestyksellä.


PIIRIN HALLITUS JA SEN TEHTÄVÄT
Piirin hallituksen muodostavat hallituksen puheenjohtaja, joka toimii piirinjohtajana ja varapuheenjohtaja, joka toimii piirin varajohtajana
sekä vähintään viisi ja enintään 7 muuta jäsentä. Hallituksen jäsenten tarkemmat tehtävät määritellään toimintaohjesäännössä.
Hallituksen jäsenet valitaan kahdeksi kalenterivuodeksi kerrallaan siten, että erovuorossa on joka toinen vuosi puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja puolet hallituksen muista jäsenistä.

Puheenjohtajan, varapuheenjohtajan tai hallituksen muun jäsenen tehtävään voidaan valita yhtäjaksoisesti enintään kolmeksi kaksivuotiseksi toimikaudeksi.

Hallitus on päätösvaltainen jos hallituksen puheenjohtajan tai  varapuheenjohtajan lisäksi vähintään puolet muista jäsenistä on paikalla.

Hallituksen tehtävänä on
1. Ohjata ja valvoa piirin toimintaa.
2. Edustaa piiriä.
3. Huolehtia piirin kokousten koollekutsumisesta.
4. Huolehtia piirin kokousten päätösten täytäntöönpanosta.
5. Ratkaista jäseneksi liittymisanomukset ja pitää jäsenluetteloa.
6. Vastata piirin talouden ja omaisuuden hoidosta.
7. Vahvistaa 8 §:ssä mainitut ohjesäännöt.
8. Ottaa piirille tarpeellisiksi katsomansa toimihenkilöt.
9. Valita yhdistyksen edustajat muiden yhdistysten kokouksiin


PIIRINJOHTAJA JA PIIRIN VARAJOHTAJA
Piirinjohtajan tehtävänä on
1. Kutsua piirin hallituksen kokoukset koolle.
2. Johtaa puhetta piirin hallituksen kokouksissa.
3. Edustaa piiriä hallituksen toimeksiannon mukaisesti. Piirin varajohtajan tehtävät sisältyvät toimintaohjesääntöön.


TOIMIHENKILÖT
Käytännön asioiden hoitoa varten piirillä voi olla toimisto sekä tarpeellinen henkilöstö.


TOIMINTAOHJESÄÄNTÖ
Piirin henkilöstön työsuhteisiin liittyvät oikeudet ja velvollisuudet sekä hallituksen jäsenten tarkemmat tehtävät ja toiminta määritellään
toimintaohjesäännössä. Toimintaohjesäännön vahvistaa hallitus, joka voi vahvistaa myös muita tarpeellisia toimintaansa liittyviä
ohjesääntöjä.


JÄSENMAKSU
Piirille perittävästä seuraavan vuoden jäsenmaksusta päättää piirin kevätkokous.
Jäsenmaksu voi olla erisuuruinen varsinaisille jäsenille ja muille jäsenryhmille samoin kuin kannatusjäsenenä olevalle yksityishenkilölle tai
yhteisölle.
Varsinaisten jäsenten jäsenmaksun suuruus määräytyy jäsenyhdistyksessä mukana olevien partiolaisten määrän mukaisesti, siten kuin piirin  kevätkokous on päättänyt jäsenmaksun suuruudesta jäsenyhdistyksen partiolaista kohden. Piirin kokous voi määrätä alemman jäsenmaksun samasta perheestä oleville muille partiolaisille. Kunniajäsen on vapaa jäsenmaksusta.
Piirin suorien henkilöjäsenten jäsenmaksu määräytyy samalla tavoin kuin varsinaisten jäsenten jäsen maksu.
Piirihallitus voi vapauttaa jäsenen piirin jäsenmaksusta sosiaalisilla tai taloudellisilla perusteilla.

10§
TILIKAUSI
Piirin toiminta- ja tilikausi on kalenterivuosi. Tilit on jätettävä tilintarkastajille viimeistään kuukautta ennen kevätkokousta. Tilintarkastajien on annettava lausuntonsa hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta.

11§
TALOUS
Piirillä on oikeus omistaa kiinteistöjä ja irtainta omaisuutta, ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja sekä kerätä varoja toimintaansa varten.

12§
NIMEN KIRJOITTAMINEN
Piirin nimen kirjoittavat piirinjohtaja ja piirin varajohtaja molemmat yhdessä tai jompikumpi yhdessä hallituksen erikseen määräämän hallituksen jäsenen tai toimihenkilön kanssa.

13§
SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN
Näihin sääntöihin voidaan tehdä muutoksia piirin kokouksissa jos 2/3 äänestyksessä annetuista äänistä sitä kannattaa.

14§
PIIRIN PURKAMINEN
Piiri purkautuu jos sitä koskeva päätös on tehty kahdessa perättäisessä ainakin kuukauden väliajoin pidetyssä piirin kokouksessa ja vähintään 2/3 äänestyksessä annetuista äänistä on purkamista kannattanut tai yhdessä kokouksessa jos purkamista on kannattanut 5/6 äänestyksessä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava, että käsiteltäväksi tulee piirin purkaminen.

Jos piiri purkautuu, luovutetaan sen varat piirin päämäärien mukaiseen toimintaan jälkimmäisen purkamisesta päättäneen kokouksen
päätöksen mukaisesti.

© Patentti- ja rekisterihallitus. Tämä tietokanta päivitetty 11.04.2019 13:05

 JÄRVI-SUOMEN PARTIOLAISET RY - KEVÄTKOKOUS 3.5.2020 
 Järvi-Suomen Partiolaiset ry jäsenet  lippukunnan jäsenmäärä 31.7.2018lippukunnan jäsenmäärä 31.7.2019lippukunnan äänimäärä
      
1Alapitkän Metsämyyrät ryAlapitkä541
2Anttolan ViiriäisetMikkeli1670
3Ekin Partio ryMikkeli1321153
4Enonkosken SamoilijatEnonkoski910
5Eräsotkat ryPyhäselkä321
6Halssilan Haukat ryJyväskylä57512
7Harjun Partiotytöt ryJyväskylä71772
8Hirvi-Partio ryHirvensalmi641
9Huhtapartio ryJyväskylä86732
10Hyryn Korpisudet ryHyrynsalmi26401
11Iisalmen Korvenkävijät ryIisalmi971103
12Iljalan Eränkävijät ry*Ilomantsi000
13Joensuun Eräsissit ryJoensuu000
14Joensuun Eräsissit ja Karjalan Tytöt ryJoensuu72952
15Joensuun Haka-Versot ryJoensuu18291
16Joensuun Metsänkävijät ryJoensuu000
17Jokisuun Kipparit ryJoensuu44441
18Joroisten Erätoverit ryJoroinen44501
19Joutsan Jousipartio ryJoutsa14101
20Juankosken Korpikulkurit ryJuankoski44341
21Juuan Kiitäjät ryJuuka951
22Juvan Partioveikot ryJuva65632
23Jyväskylän Metsänkävijät ryJyväskylä52582
24Jyväskylän Suuntaveljet ry*Jyväskylä000
25Jyväskylän Versot ryJyväskylä96862
26Järvisissit ryKuopio631
27Kaavin Kiehiset ryKaavi000
28Kainuun Katajat ryKajaani12101
29Kainuun Revontulet ryKajaani000
30Kaiskun Kävijät ryKontiolahti47682
31Kajaanin Eränkävijät ryKajaani31221
32Kajaanin Korvenpojat ryKajaani1091313
33Kallan Kontiot ryKuopio431
34Kallan Tytöt ryKuopio87982
35Karjalan Korvenkävijät KKK ryJoensuu27341
36Karjalan Näreennakertajat ryJoensuu11101
37Karstulan Korpi-KarstutKarstula1130
38Karttulan Kannonkiertäjät ryKarttula31421
39Katajaiset ja Tomerat ryJyväskylä37411
40Keiteleen Saukot ryKeitele42421
41Keljon Kävijät RyJyväskylä51622
42Kerman Kiertäjät ryHeinävesi38421
43Kesälahden Siniveikot ryKesälahti30301
44Kiihtelyksen Nuotiosissit ryJoensuu54572
45Kinahmin Kiipijät ryNilsiä42491
46Kinnulan Korpisudet ryKinnula041
47Kiteen Karhu-Pojat ryKitee441
48Kiteen Rajasamoojat ryKitee58602
49Kiuru-Partio ryKiuruvesi49411
50Korpilahden Korvensamoojat ryJyväskylä47451
51Kortepartio ryJyväskylä49471
52Koskenpään Koskikarat*Jämsä000
53Kuhmon Siniset ryKuhmo111
54Kuilun Kulkijat rySiilinjärvi114942
55Kuokkalan Vetehiset ryJyväskylä1081193
56Kuopion EräversotKuopio110
57Kuopion Kurjenmiekat ryKuopio26181
58Kuuvalon Vaeltajat ryLaukaa96932
59Kyypartio ryKyyjärvi34271
60Lapinlahden Siniveikot ryLapinlahti43522
61Leijona Tytöt ryKuopio18331
62Lepikon Tarpojat ryPielavesi421
63Lievestuoreen Partiolaiset ryLaukaa48461
64Linkki-Partio ryMikkeli17121
65Linnavuoren Tähyilijät rySulkava24171
66Liperin Kokkoveikot ryLiperi80862
67Metsän Siskot ryPieksämäki56592
68Mikkelin Leiritytöt ryMikkeli56612
69Mikkelin ToimenpojatMikkeli81690
70Muuratpartio ryMuurame1051033
71Mäkipartio ryJyväskylä1021083
72Mäntyharjun Partiolaiset ryMäntyharju65662
73Noljakan Niemenkiertäjät ryJoensuu73532
74Norppa-Versot ryVarkaus000
75Nurmeksen Partiolaiset ryNurmes57632
76Olavin Partiolaiset rySavonlinna000
77Otavan Otsot ryMikkeli44361
78Outokummun Kipinät ja Kummun Eräveikot ryOutokumpu000
79Palokan Partiolaiset ryJyväskylä1341413
80Partiolippukunta Kuuhankaset ryHankasalmi10101
81Partiosiskot ryJyväskylä221
82Partio-Unnukka ryVarkaus49501
83Pertun Tähkäpartio ryPertunmaa27191
84Petosen Polunetsijät ryKuopio74842
85Pieksämäen Metsäsissit ryPieksämäki551
86Pielisen Partiolaiset ryLieksa50421
87Pielisensuun Samoojat ryJoensuu1241
88Pihkapartio ryPetäjävesi23181
89Pihtiputaan Partiolaiset ryPihtipudas37291
90Pogostan Pojat ryIlomantsi541
91Polvijärven Päreenpolttajat ryPolvijärvi43572
92Puijon Pakertajat ryKuopio1321223
93Puijon Pojat NMKY ryKuopio27321
94Puula-Partio ryKangasniemi58501
95Rantakylän Rämpijät ryJoensuu60662
96Rantasalmen RuutanatRantasalmi17180
97Rautalammin Rautiaiset ryRautalampi42391
98Reippaat Pojat ryJyväskylä1091173
99Riistaveden Vaarunvartijat ryKuopio33351
100Saarijärven Saloveikot rySaarijärvi411
101Saariston Nuotta ryKuopio27401
102Savon Saukot rySavonlinna67652
103Savon Sissit ryMikkeli671
104Savonlinnan Mehtä-Versot ry*Savonlinna000
105Siniset Samoojat ryJyväskylä221
106Soisalon Samoilijat ryLeppävirta53572
107Sokkalan Sissit ryMikkeli32401
108Sonkapartio rySonkajärvi39381
109Suonenjoen Sirkut ja Sotkat rySuonenjoki60562
110Suopartio ryÄänekoski32321
111Sutelan Hukat ryVarpaisjärvi44371
112Säynätsalon Päijännepartio ryJyväskylä8211
113Talaspartio ryVieremä000
114Tervon Tervaspartio ryTervo581
115Tikkakosken Partiolaiset ryJyväskylä67632
116Tikkamäen Tikkapartio ryJoensuu16411
117Tohmajärven Metsänsamoilijat ryTohmajärvi000
118Toivakan Lepinkäiset ryToivakka33341
119Turjankävijät rySuomussalmi000
120Tuusniemen TuohisetTuusniemi000
121Uuraisten Partiolaiset ryUurainen66742
122Vaajan Valppaat ryJyväskylä1811574
123Vaalan Metsänkävijät ryVaala221
124Vaaran Veljet ja Siskot ryJoensuu36381
125Vaarojen Siskot ja Veikot ryJoensuu1151
126Vaarojen Vaeltajat ryPaltamo55622
127Vehmerin Vaeltajat ryKuopio49431
128Vesangan Mesikämmenet ryJyväskylä41381
129Vesannon Partiolaiset ryVesanto40331
130Vihtavuoren Visaiset ryLaukaa60712
131Viitasaaren Partiolaiset ryViitasaari48491
132Vuokatin Vaeltajat rySotkamo51451
133Värtsin Takojat ryTohmajärvi431
134Yöveden Waeltajat ryRistiina69682
135Äänetytöt ry*Äänekoski000
136Äänekosken Metsä-VeikotÄänekoski110
137Äänekosken VersotÄänekoski100
 Jäsenet yhteensä 52555300 
 Äänet yhteensä   166

Erilliset mallit ja oppaat

Järvi-Suomen Partiolaisten toimintaohjesääntö.

Järvi-Suomen Partiolaisten ansiomerkkisäännöt.

Toiminnan ja talouden suunnitteleminen

Tapahtumakalenteri

J-SP Tapahtumakalenteri 2020

J-SP Tapahtumakalenteri 2020 (Excel)

Kevätkokous

Koronaviruksen leviämistä estävä kokoontumisen rajoittaminen vaikuttaa Järvi-Suomen Partiolaisten sääntömääräisen kevätkokouksen järjestämiseen. Kokousta ei pystytä pakottavista syistä pitämään sääntöjen määräämissä puitteissa.

Kevätkokous pidetään etäkokouksena sunnuntaina 3.5.2020 klo 12. Uusi kokouskutsu etäkokouslinkkeineen on lähetetty lippukuntiin sähköpostitse.

Lisätietoja kevätkokouksesta saat piirinjohtaja Antti Matikaiselta antti.matikainen@partio.fi ja lippukuntakoordinaattori Pia Salmelalta pia.salmela@partio.fi, p. 050 363 6028.

Järvi-Suomen Partiolaiset ry:n kevätkokous järjestetään poikkeusolojen vuoksi etäkokouksena sunnuntaina 3.5.2020 klo 12.00.

Valtakirjat pyydetään toimittamaan lippukuntakoordinaattori Pia Salmelalle sähköpostitse ennen kokouksen alkua viimeistään klo 11.15 kokouspäivänä (pia.salmela@partio.fi) tai kirjepostina Kuopion Partiotoimistolle (Savilahdentie 6 B, lokero 65, 70210 Kuopio) niin, että kirje on perillä viimeistään keskiviikkona 29.4.2020.

Järvi-Suomen Partiolaiset ry:n sääntöjen 4 § mukaan kevätkokouksen tehtävänä on:
1. Valita kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri
2. Todeta kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
3. Valita kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi (2) ääntenlaskijaa
4. Vahvistaa vuosikertomus ja tilinpäätös edelliseltä tilikaudelta vuodelta 2019
5. Päättää vastuuvapauden myöntämisestä piirin hallitukselle ja muille tilivelvollisille kuluneelta tilikaudelta 2019
6. Päättää seuraavan vuoden 2021 jäsenmaksusta
7. Valita edustajat Suomen Partiolaiset Finlands Scouter ry:n seuraaviin kokouksiin
8. Käsitellä hallituksen ja jäsenten esittämät, kokouskutsussa mainitut asiat
• Hallituksen katsaus ajankohtaisiin asioihin

Piirin kokouksissa on rekisteröidyillä partiolippukunnilla yksi ääni jäsenyhdistyksen jokaista alkavaa 50 kokousta edeltävän heinäkuun 31. päivänä jäsenrekisterissä kirjattuna ollutta jäsenmaksunsa maksanutta jäsentään kohden. Rekisteröidyt partiolippukunnat valitsevat piirin kokouksiin äänivaltaa käyttävät edustajansa ja heille varaedustajia korkeintaan vuodeksi kerrallaan. Sama edustaja voi käyttää enintään kolme ääntä ja hän voi edustaa korkeintaan kahta partiolippukuntaa. Edustaja ei voi valtuuttaa toista henkilöä tilalleen. Piirin kokouksissa on B-jäsenillä, kannattajajäsenillä ja kunniajäsenillä läsnäolo- ja puheoikeus, mutta ei äänioikeutta.

Tervetuloa!

Hallitus