Opiskelin vuodet 2019–2021 työni ohessa Humanistisessa ammattikorkeakoulussa ylempää yhteisöpedagogin AMK tutkintoa. Päätin rakentaa partion pestaamiskulttuurista opinnäytetyöni Pestaus vapaaehtoisen hyvinvoinnin tukena partiossa. Opinnäytetyössäni tutkitaan partiossa käytössä olevaa pestaukseksi kutsuttua menetelmää vapaaehtoisen hyvinvoinnin ja jaksamisen tukemisen näkökulmasta. Työn tilaajana toimi Suomen Partiolaiset ry – Finlands Scouter ry, joka toimi työtä tehdessäni myös työnantajanani. Tässä jutussa kerron lyhyesti havainnoistani ja siitä, miten niitä kannattaa hyödyntää lippukuntatasolla. 

Tutkimusmenetelminä tässä opinnäytetyössä käytettiin sähköisiä kyselytutkimuksia. Koronapandemian takia ei nähty turvalliseksi tutkijalle tai kohderyhmälle matkustaa ympäri suomea keräämässä aineistoa. Tutkimuksessa haluttiin kerätä materiaalia mahdollisimman laajalla otannalla, jonka sähköiset välineet mahdollistivat. Tutkimuskohteena toimivat partiota harrastavat keskus- sekä piirijärjestöjen vapaaehtoiset. Koin, että keskus- sekä piirijärjestötason vapaaehtoisten pestaus on tasalaatuisempaa kuin ruohonjuuritasolla toimivissa paikallisyhdistyksissä eli lippukunnissa. Opinnäytetyössä teoriaa peilataan vapaaehtoisilta saatuihin vastauksiin tutkien sitä, miten pestaus tukee vapaaehtoista valittujen teemojen pohjalta. 

Lähes kaikki tutkimukseen osallistuneet piiri- ja keskusjärjestön vapaaehtoiset ilmoittivat olevansa pestattuja tehtäviinsä. Tutkimuksen aikana nousi useasti esille se, että pestaus on hyvä menetelmä vapaaehtoisen tukemiseen, mutta vain silloin, kun sitä hyödynnetään mallin mukaisesti ja sovituista pestikeskusteluista pidetään kiinni. Eli pestikeskusteluista tulisi pitää kiinni tai pesti sekä vapaaehtoinen voivat ajautua tuuliajolle, joka vaikuttaa vapaaehtoisen hyvinvointiin ja jaksamiseen heikentävästi. 

Mitä oppia tästä kannattaisi ottaa lippukunnan pestauskulttuurin? Pitkän selostuksen sijasta tiivistän asiani muutamaan pääkohtaan, joita pestaajien tulee aina muistaa: 

  • Pestaa kaikki vapaaehtoiset ja pidä kiinni pestikeskusteluista! 
  • Viritä vapaaehtoinen tehtäväänsä ja kerro hänelle, miksi hänen tehtävänsä on tärkeä. 
  • Pyri olemaan rehellinen pestin kestosta sekä sen vaatimista asioista. 
  • Muista kiittää vapaaehtoista pestin päättyessä. 
  • Jos vapaaehtoinen jatkaa pestissä pestin päätyttyä, käy hänen kanssaan uusi pestikeskustelu! 

Tarvittaessa saat apua ja ajatuksia pestaukseen partiotoimiston Jonilta (joni.heikkinen(a)partio.fi).

Tsemppiä syksyn aloitukseen ja pestaamisiin! 

Joni Heikkinen 
Järvi-Suomen Partiolaiset 
Kasvatuskoordinaattori 

Linkki Jonin opinnäytetyöhön.

Opinnäytetyön tekoa suunnittelevalle: tutkimukset ja opinnäytteet.