Kårstödsgruppen, ordförande

Längd på uppdrag 2 år

Som gruppordförande är du i främsta linjen då det gäller ledandet och utvecklandet av en specifik del av allt det viktiga som FiSSc gör för de finlandssvenska scoutkårerna. Tillsammans med styrelsemedlemmarna, de övriga gruppordförandena samt anställda på FiSSc:s kansli är du med i GuldFiSScarna, som utgör ett stödnätverk åt dig i ditt uppdrag.

Som gruppordförande planerar och leder du gruppens möten, följer upp verksamheten, ser till att gruppmedlemmarna har handslag och att det inom gruppen finns en god arbetsfördelning samt rekryterar och introducerar nya gruppmedlemmar. Till ordförandes uppgift hör även att föra gruppens verksamhet framåt och planera gruppens långsiktiga verksamhet enligt de gemensamt uppgjorda strategiska riktlinjerna. Inget av detta behöver dock göras ensam, utan ordföranden jobbar tätt ihop med den anställda (som för egen del ansvarar för just de här frågorna på kansliet) och styrelsemedlemmen med kontakt för verksamhetsområdet.

Till gruppernas uppdrag hör också att, i mån av möjlighet, bevaka alla finlandssvenska kårers intressen, både på det finlandssvenska fältet och inom Finlands Scouter.

Det praktiska utvecklingsarbetet och det direkta stödet till kårerna erbjuds till största delen av kansliet och grupperna i FiSSc. Styrelsen arbetar mer strategiskt medan grupperna får arbeta mer konkret för att förverkliga olika satsningar eller verksamheter. Det här är det som de flesta förtroendevalda upplever som meningsfullt och givande.

Pestissä tarvittavat taidot tai kokemus

Vad förväntar vi oss av dig?

 • Att du kan bidra med någon form av kunskap eller kompetens kring det som din grupp jobbar med. Du behöver inte vara den i gruppen som är mest insatt i sakfrågorna, mendu ska ha en vilja att lära dig och sätta dig in i ämnet.
 • Att du kan visionera kring och har en vilja att utveckla din grupps verksamhet.
 • Att du kan leda dig själv och be om hjälp vid behov.
 • Att du stöder styrelsemedlemmarna i att fatta goda beslut för versamhetsområdet ifråga, t.ex. genom at föra idéer eller långsiktsplaner till styrelsen för behandling eller genom att ta upp tankar om verksamhetsområdet med styrelsekontakten.
 • Uppdraget kräver deltagande i en del vecoslutsevenemang, gruppens egna möten och eventuella möten med andra grupper. Trion kommer överens om hur arbetet ska fördelas, men i regel träffas trion inför gruppens möten och då behov finns.
 • Årligen ordnas det ett vårsemi i januari (22-23.1 2022) och två GuldFiSSc-möten, ett på våren och ett på hösten. I dessa är det viktigt att du som GuldFiSSc deltar. Evenemangen stöder dig i ditt uppdrag och ger dig möjligheten att få träffa andra förtroendevalda.
 • Uppdraget kräver att du följer med kommunikation i Teams, e-posten och att du aktivt kommunicerar med såväl de egna gruppmedlemmarna (eller teamen/undergrupperna) som övriga delar av organisation.
 • När du bär FiSSc:s förbundshalsduk är du representant för hela förbundet och med den påverkningsmöjlighet och insyn som kommer med uppdraget förväntas också att du talar och agerar ur ett FiSSc-perespektiv.

Lisätiedot

Vad ger vi dig?

 • Möjlighet att påverka ditt verksamhetsområdes verksamhet och framtid och att tillsammans med andra utveckla FiSSc

 • Personlig utveckling, dvs allt från ledarskapsutveckling till andra kompetenser som du garanterat har nytta av i arbetslivet/studier.

 • Möjlighet att skapa nätverk och knyta vänskapsband inom både förbundet och Finlands Scouter

 • Utbildning och introduktion till ditt uppdrag

 • Rätt att delta kostnadsfritt i höst- och vårsemi och eventuella övriga evenemang som stöder ditt uppdrag. 

 • Rätt att få och att få bära en förbundshalsduk

 • En ypperlig möjlighet att få en djupgående insyn i hur finlandssvensk scouting fungerar ochhur det nationella scoutfältet är organiserat.

 • Inom FiSSc finns det en rad olika verksamhetsområden, du kan bekanta dig närmare medkårstödsområdet här: https://www.scout.fi/fissc/om-oss/organisationen/


Täytä hakemus